کانال تلگرام گروه اتحاد بازنشستگان

کانال ” گروه اتحاد بازنشستگان ” منعکس کننده خواست های برحق تمام بازنشستگان ایران و سایر مزد بگیران زحمتکش می باشد و برای تحقق این مهم نیازمند مشارکت هم سرنوشتان خود هستیم.

View in Telegram

Telegram Channel